Европейски програми

През учебната 2019 – 2020 г. СУ „Д-р Петър Берон“ продължава работа по проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран по  по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.
Повече информация за проекта може да прочетете тук.

От м.януари 2020г. в СУ“Д-р П. Берон“ е сформиран клуб “ В света на компютрите“ за допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови. В клубът са включени ученици от III, V и VI клас. Целите са формиране и развитие на ключови дигитални компетентности, развиване на основна компютърна грамотност: използване на MS Office приложения за за текстообработка, създаване на презентация, търсене на информация в Интернет,формиране на начални умения за създаване на проект с блоково програмиране в org и   Scratch JR; умения за програмиране на роботизирана играчка. Заниманията се провеждат по проект „Образование за утрешния ден“, финансиран по  по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ , съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.