История

В началото на ХIХ век в много градове на България се откриват елински училища. Такова училище е открито и в с. Пашакьой / днешно Болярово/ около 1840 г. Обучението се води на гръцки език от поп Никола Митето, Иван Даскала от с. Пашакьой и от поп Захари от с. М. Шарково.
През 1850 г. е построено малко училище, което се посещава от 27 ученици. По настояване на будни и родолюбиви пашакьойци от 1852 г. в гръцкото училище започва преподаването на български език. Училището се намира под опеката на местното църковно настоятелство.
Годината 1852 се счита за начало на българското училище в Болярово. След освобождението 1878 г. учители в селото са Атанас Николов, Никола Караджов, Ангел Маринов и тримата от с. Пашакьой.
През учебната 1885 /1886 г. се образува I клас, а през следващата и II клас. Учители са Димитър Карабалиев и Георги Анаджиев.
С особени заслуги към образователното дело до 1925 г., освен посочените учители, са още Коста Янчев, Атанас Коларов, Костадин Илиев, Щилияна Костова, Христо Димитров, Стамат Гергиев.
През учебната 1921/1922 г. в с. Пашакьой е открита прогимназия, а през следващите две учебни години има втори и трети прогимназиален клас и през 1924 г. в Болярово е построена нова училищна сграда с 6 класни стаи и 2 салона. Новото училище е построено с помощта на цялото население.
През 1933 г. село Пашакьой е преименувано в Болярово. На 31 март 1935 г. учителският съвет на двете училища – началното и прогимназията – определят името на училището – “Д-р Петър Берон”. Същата година училището става средищен център за околните села.
През военните 1941 – 1944 г. учебните занятия се прекъсват като в определени моменти учебният процес се води на полето край Куртеловото дърво, а при лошо време – в квартирата на директорката Таня Попова. През 1954 г. за нуждите на селското стопанство в Болярово е открито практическо стопанско училище с двегодишен курс на обучение. През учебната 1960 -1961 г. се разкрива обучение до VIII клас. За учениците от съседните села е открито общежитие. На 3 май 1957 г. започва строежът на новата училищна сграда, която е завършена на 1 февруари 1961 г.
През 1966 г. се строи училищната работилница и е ограден дворът на училището. Учебната 1970/ 1971 г. бележи промени в работата на училището – започва да функционира полуинтернатното обучение. Директор е Станчо Николов Михалев.
През 1982 г. училището чества 130 годишен юбилей. На тържеството присъства министърът на образованието Александър Фол. С указ № 1225 училището е наградено с орден “ Кирил и Методий” – I степен.
Същата година в училището постъпва първият випуск на ЕСПУ, като след завършване на Х клас учениците продължават в различните УПК.
През 1982 г. е пуснато парното отопление с активното съдействие на учителя по трудово обучение Марчо Тодоров.
От 1983 до 1986 г. директор е Михо Иванов. В този период е построена помощна сграда с три учебни стаи за нуждите на откритата вече гимназия. През април 1986 г. е съборена старата учебна сграда и започва строежа на новия учебен корпус с класни стаи и кабинети, павилион, физкултурен салон и топла връзка между тях.
Новата училищна сграда започва да функционира през ноември 1989 г. Същата година училището е преобразувано в Средно общообразователно училище/СОУ/.

Директори на Боляровското училище:

1. Стойко Атанасов
2. Зора Кирязова
3. Таня Попова
4. Влади Киров от 1942 г. до 1956 г.
5. Киро Георгиев – от 1956 г. до 1963 г. През 1963 г. е построена старата училищна сграда
6. Димитър Янакиев – от 01.II.1963 г. до 31.VIII.1970 г. През този период е построена училищната работилница и е ограден дворът на училището.
7. Янчо Терзиев – от 01.IХ.1970 г. до 31.VIII.1971 г.
8. Станчо Николов – от 01.IХ.1971 г. до 31.VIII.1983 г. През този период се въвежда полуинтернатното обучение;открива се ЕСПУ; изгражда се парно отопление на училището.
9. Михо Иванов – от 01.IХ.1983 г. до II.1986 г. През този период се изгражда помощната сграда с три учебни стаи.
10. София Минева – от 26.II.1986 г. до 15.VI.1999 г. През нейно време: през IV. 1986 г. е съборена старата училищна сграда ; през ХI.1989 г. е построен и влиза в експлоатация новият учебен корпус с 10 учебни стаи, столова, училищен павилион и физкултурен салон; през 1989 г. училището е преобразувано в СОУ”Д-р Петър Берон”.
11. Васил Гаджуров – от 15.VI.1999 г . до 01.III.2001 г
12. Мариана Милева – от 01.III.2001 г. до 31.VIII.2001 г.
13. Демир Демирев – от 01. IХ.2001 г. до 01.ХI.2002 г. По негово време се отбелязва 150 години от дейността на училището.
14. Дянка Андонова – от 01.ХI.2002 г. до 15.06.2004 г.
15. Васил Гаджуров – от 15.VI.2004 г. до момента. Въвежда се целодневната организация на учебния ден. През 2015 г е извършено саниране на училищната сграда. С въвеждане на закона за предучилищното и училищното образование училището през 2016 година се преобразува на Средно училище.