Национални програми

Национална програма „Заедно в грижата за ученика“. Повече информация може да прочете  тук.
Национална програма” Осигуряване на съвременна образователна среда”, модул ” Подобряване на условията за експериментална работа по природни науки”.
Цел: Осигуряване условия за равен достъп до училищното образование и повишаване качеството на образованието по природните науки химия, физика, биология.
Национална програма „ Информационни и комуникационни технологии в системата на училищното образование“
Цел: Изграждане на безжични мрежи / W I – RI/
Национална програма „ Заедно за всяко дете”, модул „ Подпомагане на екипите за обхват”
Цел: Подпомагане на дейностите на екипите по подбор и систематизиране на мерки за обхващането и задържането на учениците в задължителна училищна възраст.
Национална програма „ Без свободен час”.
Цел: Създаване на условия за  непропускане на учебно съдържание и на възможности за достатъчно учебно време за усвояването и осмислянето му чрез осигуряване на заместващи учители.