V клас

От 03 до 20 юни 2019 г. с работно време от 7.30 ч. до 13.30 ч. и от 17.30 ч. до 18.30 ч. комисия определена със заповед на директора организира и контролира приемането на:
1. заявленията по образец на училището;
2. копие и оригинал/за сверяване/от удостоверението за завършен начален етап на основно образование.
3. Копие и оригинал/за сверяване/от удостоверение за раждане на детето/ при записване от друго училище/;
На 21 юни 2019 г., до 19,00 ч. оповестява на входа на училището броя на незаетите места след изтичане срока на записване на учениците.