Ученици/Родители

Организация на учебния ден 2019 – 2020г.
Седмично разписание I – XII клас, ГЦОУД II учебен срок 2019 – 2020г.
Седмично разписание I клас I учебен срок 2019-2020г.
Седмично разписание II клас I учебен срок 2019-2020г.
Седмично разписание III клас I учебен срок 2019-2020г.
Седмично разписание IV клас I учебен срок 2019-2020г.
Седмично разписание V клас I учебен срок 2019-2020г.
Седмично разписание VI клас I учебен срок 2019-2020г.
Седмично разписание VII клас I учебен срок 2019 – 2020г.
Седмично разписание VIII клас I учебен срок 2019-2020г.
Седмично разписание IX клас I учебен срок 2019-2020г.
Седмично разписание X клас I учебен срок 2019-2020г.
Седмично разписание XI клас I учебен срок 2019-2020г.
Седмично разписание XII клас I учебен срок 2019-2020г.
График за консултации с ученици  II учебен срок 2019 – 2020г.
График за консултации с ученици I учебен срок 2019-2020г.
График за консултиране на родители от учителите от ГЦОУД II учебен срок 2019-2020г.
График за консултиране на родители II учебен срок 2019-2020г.
График за консултиране на родители I учебен срок 2019-2020г.
График за провеждане на консултации в ГЦОУД II учебен срок 2019 – 2020г.
График за провеждане на консултации в ГЦОУД I учебен срок 2019-2020г.
График за родителски срещи II учебен срок 2019 – 2020г.
График за родителски срещи I учебен срок 2019-2020г.
График за класни и контролни работи  II учебен срок 2019 – 2020г.
График  за  класни и контролни  работи  I учебен срок 2019-2020г.
Заповед за график за изпити в самостоятелна форма на обучение 2019 – 2020г.
Покана за избор на обществен съвет
Заповед стипендии I учебен срок 2019 – 2020г.