Квалификационен курс за педагогическите специалисти от СУ „Д-р П. Берон“

Педагогическите специалисти от СУ“Д-р П. Берон“ гр. Болярово преминаха обучение на тема „Придобиване на знания и формиране на базови и практически умения, свързани със защита на децата и учениците при бедствия и кризисни ситуации и оказване на първа долекарска помощ“. Обучението е реализирано с Областен съвет на Български червен кръст- Ямбол. Лектори на обучението бяха  Добриела Праматарова и д-р Петя Качулева. Те представиха пред учителите теоретически знания за първа долекарска помощ, техники за преместване на пострадал на безопасно място, видове рани, първа помощ при попадане на чуждо тяло в пострадалия, травми на опорно-двигателния апарат и др. Пред участниците бяха извършени демонстрации по оказване на първа долекарска помощ и те самите участваха в ситуационни упражнения.