Портфолио за учениците от начален етап на обучение

В СУ“Д-р П. Берон“ гр. Болярово ще изработват индивидуално портфолио на учениците от начален етап на обучение. Идеята на началните учители ще се реализира по Национална програма „Заедно в грижата за ученика“. Те спечелиха проекти по Модул 1 „Осигуряване на условия за системно проследяване на личните постижения на учениците в началния етап чрез създаване на индивидуално портфолио “.
Портфолиото на учениците е възможност за проследяване личния напредък на учениците. Портфолиото ще съдържа материали от различни аспекти от учебната 2019 – 2020г. – тестове, контролни работи, материали от участието на ученика в извънкласни форми на обучение, личен атестат за постиженията през учебната година, атестат на класния ръководител и др.
В процеса на изработване на портфолиото ще бъдат включени и родителите, които ще подпомагат децата си в избора на материали. Ето защо бе организирана родителска среща за запознаване на родителите с проекта, очакваните резултати и тяхното участие в дейностите.
По проекта ще бъдат закупени и материалите, необходими за изработване на портфолиата. Работата по проекта ще продължи до края на учебната година.