Загрижени и отговорни

Във връзка с обявената национална грипна епидемия, в условията на епидемично разпространение на COVID-19 в световен план и препоръките на Националния оперативен щаб на територията на Република България училищното ръководство на СУ“Д-р Петър Берон“ гр. Болярово предприема и препоръчва:

Препоръки към родителите:

1.Ограничете максимално посещенията на децата си и на цялото семейство до закрити обществени места или такива, в които има струпване на хора (заведения, клубове, молове, магазини и др).
2.Максимално ограничете физическия контакт на децата и всички членове на семейството при среща с хора /ръкостискане, прегръщане, близко общуване/.
3.Подгответе детето си за предстоящите учебни занятия като му осигурите за престоя в училище лични предпазни средства /дезинфектант за ръце – гел или кърпички за дезинфекция на спиртна основа/. Обяснете му след като почисти ръцете и лицето си да поставя употребяваните материали в завързана найлонова торбичка и чак тогава да ги изхвърли в кошчетата за отпадъци на територията на училището.
4.Следeте за здравословното състояние на своето дете и при най-малко съмнение за влошаване на здравето му търсете медицинска помощ и осигурете условия то да остане у дома. Известяването на класния ръководител за отсъствието направете по телефона или онлайн.

Препоръки към ученици, учители и служители в училище:

  1. Всички ученици, учители и служители да използват активно и отговорно всички средства за лична хигиена, които са осигурени от семейството и от училището. Ръцете да се мият или да се дезинфекцират в края на всеки учебен час или всяко междучасие и задължително преди храна и след използване на тоалетна. Да се следи за проветряването на класната стая всяко междучасие и при възможност през учебните часове. Да се използва времето на междучасия и почивки за пребиваване на открито.
  2. Да се спазва разстояние и дистанция между учениците в класната стая, коридорите, училищния стол и двор и т.н.

3.Учениците и учителите следва да бъдат търпеливи и да осигурят условия за работата на помощния персонал в училище при всяка дезинфекция на повърхности по време на междучасие или учебен час.

Повече за конкретните мерки в училище можете да прочетете тук:
Заповед хигиенни изисквания по време на учебни занятия
Заповед информиране на родители
Заповед извънреден инструктаж
Заповед дезинфекция училищни автобуси
Заповед дезинфекция помещения
Заповед забрана външни лица
Благодарим Ви за разбирането и съдействието!