Нашето училище – чисто и красиво

Ученици, учители и родители от СУ“Д-р Петър Берон“ дадоха своя принос в грижата за Земята и природата. Мероприятието се проведе по повод Световния ден на Земята – 22 април като част от дейностите по проект по НП“Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“.
В инициативата се включиха учениците от I до XII клас и родителите на учениците от I до VII клас. Със закупените чували, метли, лопатки, ръкавици, вар и боя беше почистен училищния двор, боядисани скамейките и варосани бордюрите. С интерес ученици, учители и родители посадиха
в двора на училището вечнозелени дръвчета и обогатиха цветните лехи с нови видове цветя – азалия, хибискус, лилиум. Учениците обещаха да се грижат за новите дръвчета и цветя, да ги набядават как растат и да ги пазят. Учителите и родителите ще им помагат и насърчават.
Мероприятието се проведе при спазване на противоепидемичните мерки.
С реализирането на проекта по НП“Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния живот“ колективът на СУ“Д-р П.Берон“  цели  засилване комуникацията между родител-учител-ученик за изграждане на доверие, уважение и толерантност, активно участие на родителите в обсъждането на актуални за децата им въпроси от училищния живот и др. С активното участие на родителите бяха проведени срещи по класове през м. октомври на различни теми: Дисциплината в училище, Азбука на родителството, Семейна среда и детски потребности. Родителски модели на поведение, причиняващи проблемно поведение сред подрастващите: – Авторитарни родители – Свръхпокровителстващи родители – Инфантилни родители – Съблазняващи родители – Родители пристрастени към алкохол, Култура и празници в мултикултурна среда. В края на м. април предстои да се проведе втората родителска среща. Класните ръководители от I до IV клас са поканили за лектор Любослав Ценов – секретар на МКБППМН, който ще беседва с родителите на тема Възпитанието на децата – родителски грешки, съвети за родители. V,VI и VII клас ще разгледат темите: Моите силни страни като родител, Детските комплекси, Защо е важно децата ни да имат средно и висше образование.