За едно по-добро училище, за един по-добър свят

Денят на толерантността – 16 ноември бе отбелязан в СУ“Д-р Петър Берон“ с редица мероприятия. По инициатива на ученическия съвет към СУ,, Д-р Петър Берон“, съвместно с образователния медиатор от Община Болярово към Сдружение Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ и МКБППМН-Болярово, чрез гласуване, бяха излъчени най-толератните ученици за всеки клас. В поставената във фоайето на училище „Книга на толерантността“ учениците записаха своите послания и обещаха да ги спазват. В час на класа четвъртокласниците си припомниха добродетелите, които всеки човек трябва да притежава, за да живеем в един по-добър свят и изготвиха табло с оцветени картинки под наслов ,,Твори добро“. В деня на толерантността учениците от втори клас изработиха табло, с послание, че знаят и могат да бъдат толерантни. Оформиха цвете с 10 правила, които да спазват в училище, за да са всички щастливи. Цветята с правилата подариха на съучениците си от първи, трети и четвърти клас.