I клас

Средно училище „Д-р Петър Берон“ гр. Болярово

Предлага на бъдещите първокласници за учебната 2019/2020 година една паралелка със:

 1. задължителна подготовка по:
 2. Български език и литература;
 3. математика;
 4. околен свят;
 5. музика;
 6. изобразително изкуство;
 7. технологии и предприемачество;
 8. физическо възпитание и спорт
 1. избираеми учебни часове по:
 2. български език и литература – 2 часа седмично;
 3. математика – 1 час седмично.

Необходими документи за записване:

 1. заявление от родител/настойник – по образец на училището;
 2. Оригинал на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование;
 3. Копие и оригинал/за сверяване/ на удостоверение за раждане на детето